استایل دکمه ها

  • استایل دکمه پُر
  • استایل دکمه رنگ قالب
  • استایل دکمه پُر

استایل تیره

انواع عرض خبرنامه

  • عرض ثابت
  • تمام عرض
  • عرض ریسپانسیو